آزمايشات كنترل كيفيت شای سوی

 

       دانه سوياي كامل كه جهت توليد شای سوی مورد استفاده قرارمي‌گيرد، جهت نابودي عوامل ضدتغذيه‌اي از قبيل ممانعت‌كننده تريپسين و لكتين بايد حرارت ببيند. روند حرارت ناكافي، قادر به تخريب كامل عوامل ضدتغذيه‌اي نبوده و ممكن است آثار نامطلوبي بر عملكرد دام، طيور و آبزیان داشته باشد. همچنين حرارت بيش از اندازه موجب كاهش قابليت دسترسي لیزین (از طريق واكنش ميلارد) و احتمالاً به ميزان كمتر در مورد ساير اسيدهاي آمينه مي‌شود. به اين ترتيب استفاده از روش‌هاي آزمايشگاهي جهت مشخص نمودن اينكه در هنگام فرآوري سويا از حرارت كافي و نه بيش از اندازه استفاده شده است، ضروري مي‌باشد. ساده‌ترين آزمايش، سنجش فعّاليت آنزیم اوره آز  مي‌باشد که به ويژه در تعيين ميزان حرارت كم محصول طي فرآوري، بسيار مؤثّر است، امّا جهت تشخيص فرآوري بيش از اندازه چندان قابل اعتماد نيست. شاخص حلاليّت نیتروژن آزمايشي دقیق به منظور ارزيابي فرآوري بيش از اندازه سويا و میزان دناتوراسیون پروتئین‌های آن می‌باشد.

       تعیین میزان ممانعت‌کننده تریپسین نيز جهت آشكارسازي فرآوري بيش از حد يا ميزان كافي فرآوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کلیه شاخص‌های کیفیت محصول شای سوی توسط روش‌های استاندارد و دقیق بین‌المللی و در آزمایشگاه‌ مجهز شرکت انرژي و پروتئين شايان انجام مي‌پذيرد.

 


1- فعّالیت آنزيم اوره‌آز Urease Activity
2- شاخص حلاليّت نیتروژن Nitrogen Solubility Index
3- ممانعت‌کننده تریپسین Trypsin Inhibitor